JavaScript提示:并发和捕鱼送金币(第1部分):顺序解决

想象一下,您有一系列捕鱼送金币,您希望顺序执行它们。它应该真的很简单,但一个重要且容易被遗忘的部分是,一旦你定义了捕鱼送金币,就立即执行这些捕鱼送金币。例如:

let promise1 = getData(1); // getData1 is returning a Promise
let promise2 = getData(2); // getData1 is returning a Promise

// some code to execute promise1 and promise2

第1行和第2行后’为时迟到,以便按顺序执行它们。那么我们如何处理这个?

继续阅读 “JavaScript提示:并发和捕鱼送金币(第1部分):顺序解决”